Tue , Dec 11 2018

AUDIO

Isra dhe Miraxh

Udhëtimi i Profetit Muhamed salAllahu alejhi we selam prej Mesxhidi Haramit (prej Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes) dhe më pas është ngritur në qiejt më lartë dhe ka qëndruar pranë Allahut të Lartësuar, duke i kapërcyer kufijtë të cilët janë të pamundur për t’u …

Read More »

Udhetimi drejt Taifit

Udhëtimi i Profetit Muhamed salAllahu alejhi we selam drejt Taifit. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit “Umm …

Read More »

Vdekja e Hatixhes dhe EbuTalibit

Vdekja e gruas dhe xhaxhait të Profetit Muhamed salAllahu alejhi we selam brenda një kohe të shkurtër. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga …

Read More »

Marreveshja e mushrikeve te Mekes

Marreveshja qe bene mushriket e Mekes kunder Profetit Muhamed salAllahu alejhi we selam dhe te afermeve te tij, qe t’u benin embargo dhe t’i izolonin. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue …

Read More »

Hyrja ne islam e Umar bin al-Khattab

Hyrja ne islam e Umar bin al-Khattab radiaAllahu anhu. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit “Umm Al …

Read More »

Islami i Hamzait

Islami i Hamzait radiaAllahu anhu. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit “Umm Al Kura” Titulli: Ndikimi i …

Read More »

Emigrimi i muslimanëve në Abisini

Rreth emigrimit të muslimanëve në Abisini si dhe jeta e tyre atje. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të …

Read More »

Sherh es Sunneh – Mësimi 1

Me të vërtetë falenderimi i takon vetëm Allahut që na ka udhëzuar në islam. Dimad el Hizdi radiaAllahu anhu nga Jemeni, e pranon islamin. Nga cikli i mësimeve javore me hoxhën e nderuar Adem Avdiu me komentimin e librit Sherh es Sunneh të Imam El Berbehari. …

Read More »

Leja për emigrim të muslimanëve

Rreth lejes për emigrim që u dha muslimanëve, pejgamberi salAllahu alejhi we selam, nga Meka drejt Abisinisë. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga …

Read More »

Sherh es Sunneh – Parathënie

Nga cikli i mësimeve javore me hoxhën e nderuar Adem Avdiu me komentimin e librit Sherh es Sunneh të Imam El Berbehari. Lexues i nderuar, ky libër është i rrallë për nga lloji dhe autori, i cili është dijetar, muhadith, pasues i besimit të pastër sipas …

Read More »
Close
loading...